ਬਜਟ 2022 ਸਮੱਗਰੀ

ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ

ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੀ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ

ਬਜਟ 2022 ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੇਰੇ ਖ਼੍ਰੀਦ-ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਦਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ

...

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ, ਸਥਿਰ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ