ਬੱਜਟ 2023

ਬੱਜਟ 2023 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

a montage of images creating a silhouette of a family including a senior woman with cane next to a small child holding hands with mother and father holding a smaller child

ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

nurse assisting senior woman with walker

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ
woman kneeling at table with two small children playing with modeling clay

ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਨ, ‘ਬੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੇਫਿਟ’ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨੀ-ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਰੈਂਟਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ
new looking modern condiminium building with blue sky in background

ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ

ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੇਘਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ
two women walking in a neighborhood with a baby strapped onto one woman's front

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ

ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ
tradeswoman using measuring tape on lumber

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ‘ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ’ (Future Ready) ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ – ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ
man and woman walking through forest on gravel trail

ਸਾਫ਼, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ

2030 ਤੱਕ CleanBC ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ